Video bài giảng Ngôn ngữ C

Liên kết download CodeBlocks: http://www.codeblocks.org/downloads/26 

Ngôn Ngữ C – 1 – Giới Thiệu Ngôn Ngữ
Ngôn Ngữ C – 2 – Sử dụng CodeBlocks để tạo Project C
Ngôn Ngữ C – 3 – Viết Chương Trình C Đầu Tiên
Ngôn Ngữ C – 4 – Thư viện stdio.h là gì?
Ngôn Ngữ C – 5 – Cách ghi chú lúc lập trình C
Ngôn Ngữ C – 6 – Hàm printf hoạt động như thế nào?
Ngôn Ngữ C – 7 – Biến là gì? Có ăn được không?
Ngôn Ngữ C – 8 – Kiểu dữ liệu: Số Nguyên (int)
Ngôn Ngữ C – 9 – Mảng số tự nhiên
Ngôn Ngữ C – 10 – Mảng ký tự hay còn được gọi là chuỗi
Ngôn Ngữ C – 11 – Lệnh và khối lệnh
Ngôn Ngữ C – 12 – Câu lệnh rẽ nhánh If Else
Ngôn Ngữ C – 13 – Câu lệnh rẽ nhánh Else If
Ngôn Ngữ C – 14 – Lệnh Switch với số nguyên
Ngôn Ngữ C – 15 – Lệnh Switch với ký tự
Ngôn Ngữ C – 16 – Vòng lặp: while
Ngôn Ngữ C – 17 – Vòng lặp: for
Ngôn Ngữ C – 18 – Vòng lặp: do while
Ngôn Ngữ C – 19 – Cách thoát ra khỏi một vòng lặp? Dùng break
Ngôn Ngữ C – 20 – Cách bỏ qua một nhóm các điều kiện trong vòng lặp, dùng continue
Ngôn Ngữ C – 21 – Lệnh goto
Ngôn Ngữ C – 21 – Chương trình tính lãi suất
….
Click vào đây và chọn bài muốn xem (có tất cả 57 bài).
Click vào đây để download source code
Click vào đây để xem bài tập

Leave a Reply

Loading...