Chuyên mục: Hệ thống nhúng

Hướng dẫn lập trình STM32F1

http://icviet.vn/bai-hoc/vi-dieu-khien/stm32/stm32f1/ 1. Giới thiệu GPIO        GPIO (General-purpose input/output) hiểu nôm na là đầu vào – đầu ra sử dụng chung. – Đối với các dòng STM32 …
Loading...