Chuyên mục: Thủ thuật

Từ khoá dùng trong proteus

1. Tụ điện: CAP <giá trị của tụ> hoặc bạn cũng có thể gõ giá trị của tụ thôi cũng được (lưu ý hình ảnh của nó vì rất …
Loading...